logo reserveringssysteem

Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de accommodaties in het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg

Artikel 1.    Rechtsverhouding

 1. De grondslag van de verhouding tussen Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg en gebruiker vormt de Terbeschikkingstellingsovereenkomst (nader te noemen de overeenkomst) waarin het door de gebruiker gewenste gebruik van de beschreven accommodatie is opgenomen en waaruit de bereidheid van Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg blijkt om gebruiker daartoe in staat te stellen door een tijdvak voor de gebruiker te reserveren. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel.
 2. Door ondertekening van de overeenkomst aan de ommezijde, dan wel door betreding van de accommodatie, verklaart gebruiker (voldoende) kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en aanvaardt daarmee de gelding van deze voorwaarden op de gesloten overeenkomst.

Artikel 2.    Algemeen

 1. De terbeschikkingstelling omvat de accommodatie, nader aangegeven in de overeenkomst.
 2. De voor het verkleden en douchen, wassen en toiletbezoek benodigde ruimten worden door het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, naast de in de overeenkomst beschreven accommodatie, beschikbaar gesteld.
 3. Van de in artikel 2 beschreven ruimten mag ten hoogste 15 minuten voor en tot 15 minuten na de gereserveerde tijdvakken gebruik worden gemaakt.
 4. De in artikel 3 bedoelde gebruikstijden en de periode van het gereserveerde tijdvak dienen stipt in acht te worden genomen. Het gereedmaken van de accommodatie voor de activiteit van de gebruiker alsmede het opruimen, dient binnen het gereserveerde tijdvak te gebeuren.
 5. Bij gebruik van een accommodatie is het betreden van een sportvloer uitsluitend toegestaan met blote voeten of met sportschoenen. Dit schoeisel mag niet buitengedragen zijn, dient in de kleedkamer te worden aangetrokken en mag geen strepen of beschadigingen op de vloer achterlaten.

 

Artikel 3.    Toezicht en Veiligheid:

 1. Gedurende het ter beschikking gestelde tijdvak moet in de accommodatie tenminste een door de gebruiker aan te stellen voldoende gekwalificeerde persoon aanwezig zijn, die belast is met toezicht op de veiligheid en die namens gebruiker gemachtigd is om in voorkomende gevallen op te treden.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op een ordelijk gebruik van de ter beschikking gestelde activiteiten, sport, kleed-, was- en wachtruimten.
 3. Onverminderd het onder 2 gestelde dienen de aanwijzingen door het personeel van Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg gegeven, te allen tijde stipt te worden opgevolgd.
 4. Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg behoudt zich het recht voor, bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen, zulks na overleg met de gebruiker.

Artikel 4.    Het gebruik:

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder is het gebruiker niet toegestaan;
  1. de instelling van de technische installaties te veranderen
  2. muziek ten gehore te brengen
  3. reclame te maken, circulaires, insignes, loten e.d. te verspreiden of te verkopen of te doen verspreiden of verkopen, collectes te houden of te doen houden
  4. de aanwezige recreatieve voorzieningen te gebruiken
  5. zelf dranken en/of spijzen mee te brengen of de in het horecagedeelte gekochte dranken en/of spijzen buiten dit horecagedeelte te nuttigen, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken in de overeenkomst
  6. te roken
  7. toegangsgelden te heffen
  8. te venten of te doen venten
  9. dieren in de accommodatie te brengen
  10. vervoermiddelen in de accommodatie toe te laten,   u.v. invalidenwagens
  11. hars of andere kleefmiddelen te gebruiken
  12. de accommodatie aan derden in onderhuur te geven
  13. andere ruimten te betreden, dan in de overeenkomst vastgestelde accommodatie
  14. straatschoeisel in de sporthal te dragen
 2. Inventaris en materialen van de accommodatie zullen alleen worden gebruikt voor zover zij uitdrukkelijk ter beschikking zijn gesteld en wel uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden. Zo nodig worden zij door of onder leiding van een personeelslid opgesteld. Na afloop dienen de materialen door gebruiker op de juiste plaats te worden teruggezet (eventueel op instructie van een personeelslid van Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg.) Het gebruiken van materialen en apparatuur, niet benodigd voor de activiteiten, is niet toegestaan. Behoudens goedkeuring door Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg mogen geen andere toestellen e.d. in de accommodatie worden geplaatst, dan die aldaar aanwezig zijn.

Artikel 5.    Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de accommodatie, ruimten en inventaris. Indien er sprake is van meerdere gelijktijdige gebruikers en niet is uit maken welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt, is iedere gebruiker hoofdelijk voor vergoeding van de totale schade aansprakelijk. Gebruiker aanvaardt hierbij dat ingeval van schade, de vaststelling van het schadebedrag door Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg plaatsvindt.
 2. Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  1. Het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van eigendommen van gebruiker, diens leden en (eventuele) derde.
  2. Letsel van personen, die door de gebruiker zijn toegelaten tot de door Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg beschikbaar gestelde accommodatie en ruimten.
  3. Schade aan zaken of schade aan personen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handelen of nalaten van gebruiker rond het gebruik of het betreden van de door Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten en inventaris, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichtingen voortvloeiende uit art.3.
  4. Schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van overmacht of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het ter beschikking gestelde tijdvak, doch zal daartegenover voor het ter beschikking gestelde tijdvak de overeengekomen vergoeding niet worden geheven.

Artikel 6.    Reserveringsprijsaanpassingen

 1. De Stichting Zwanenburg-Halfweg houdt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. Als dit gebeurt, vindt dit plaats in de maand september op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 2. De vergoeding wordt niet gewijzigd, indien een vergoeding indexering leidt tot een lagere vergoeding dan de laatst geldende. In dat geval blijft die laatst geldende vergoeding ongewijzigd, tot bij een volgende jaarlijkse indexering.
 3. De Stichting Zwanenburg-Halfweg zal de gebruiker uiterlijk in juni informeren indien de tarieven aangepast worden.
 4. Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.

Artikel 7.    Tekortkoming en ontbinding

 1. De vordering is opeisbaar indien niet binnen 30 dagen na dagtekening van de nota die aan gebruiker is gezonden, betaling heeft plaatsgevonden. Nadat de vordering opeisbaar is geworden zal gebruiker eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld en zal een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Mocht gebruiker zijn verplichtingen ook na ommekomst van die termijn niet nakomen dan is gebruiker in verzuim en is Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan gebruiker. In dat geval kan gebruiker geen aanspraak maken op terugvordering van reeds betaalde bedragen of enige schadevergoeding.
 2. Bij niet tijdige betaling voor de gereserveerde tijdvakken zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een rentepercentage van 1% per maand vanaf de datum waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden. Daarboven wordt € 20,- aan administratiekosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg om de volledige schade als gevolg van de tekortkoming op gebruiker te verhalen.
 3. Namens Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg kan periodiek worden gecontroleerd of gebruiker zich aan de voorwaarden uit artikel 3 houdt. Indien Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg constateert dat dit niet het geval is, kan zij gebruiker hierop vanzelfsprekend aanspreken. Bij herhaling van het niet voldoen aan de voorwaarden stelt Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg gebruiker schriftelijk in gebreke waarbij gebruiker de gelegenheid wordt geboden om alsnog binnen een termijn van een week aan de bovengenoemde voorwaarden te voldoen. Indien gebruiker na afloop van deze week nog steeds niet aan de voorwaarden heeft voldaan, is Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleden of te lijden schade te verhalen op gebruiker.

 

Artikel 8.    Gebruiksvergoeding

 • De gebruiksvergoeding voor afgenomen ruimte(s) is gebaseerd op de door het Stichting Zwanenburg-Halfweg gehanteerde tarieven matrix waarin onderscheid gemaakt wordt in verschillende tarieven afhankelijk van het gebruik. De actuele tarieven matrix is op de internetsite van het Dorpshuis beschikbaar.
 • Voor specifieke activiteiten kunnen met de beheerder van het Dorpshuis aparte afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een aparte gebruiksovereenkomst.
 • Wijziging van geboekte en eventuele extra uren moeten in overleg worden besproken. Bij annulering geldt dat dit tot twee weken vooraf kosteloos is, binnen één tot twee weken kan 50% en binnen een week 100% van de verschuldigde gebruikersvergoeding in rekening worden gebracht.
 • De gebruiksvergoeding is inclusief gebruik van gas, elektriciteit, water en exclusief het nuttigen van consumpties anders dan kraanwater.

Artikel 9.    Nadere specifieke afspraken

 1. In het geval dat de aanwezigheid van personeel van het dorpshuis niet noodzakelijk is, en dit is afgesproken, zal aan gebruiker een sleutel, welke toegang verschaft tot de ruimte, ter beschikking worden gesteld. Gebruiker dient een sleutelverklaring te ondertekenen en het daarin vermeldde borgbedrag te betalen. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en bewaren van deze sleutel en dient deze na afloop van de periode waarvoor de ruimte ter beschikking is gesteld te retourneren.
 2. Indien van toepassing, wordt door Stichting Zwanenburg-Halfweg bij het aangaan van deze overeenkomst een ontruimingsplan aan gebruiker ter beschikking gesteld. Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verklaart gebruiker dat hij een exemplaar van het ontruimingsplan heeft ontvangen en dit ontruimingsplan, indien noodzakelijk, zal naleven.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk, mits van toepassing, voor het aanvragen van benodigde licenties in geval van afspelen muziek, vertonen van films etc.
 4. Stichting Zwanenburg-Halfweg heeft het recht om, vanwege maatschappelijk belang, de reservering van een ruimte vier weken van tevoren te annuleren. Stichting Zwanenburg-Halfweg zal voor die tijd contact opnemen om tot een alternatieve oplossing te komen. De voor het ter beschikking gestelde tijdvak overeengekomen vergoeding zal niet worden geheven en eventuele extra kosten voor de gebruiker zullen worden vergoed.
 5. Stichting Zwanenburg-Halfweg heeft het recht om in voorkomende situatie een gelijkwaardige ruimte anders dan opgenomen in de jaarplanning aan te bieden.
 6. In overleg met de Stichting Zwanenburg-Halfweg wordt voor specifieke activiteiten kastruimte beschikbaar gesteld. Voor overige opslag van goederen is het mogelijk om, indien beschikbaar, extra ruimte te huren.
 7. De overige afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik van de keuken en over extra opslagruimte zullen in een met de beheerder overeengekomen overeenkomst opgenomen worden.

Artikel 10. Voorbehouden

Stichting Zwanenburg-Halfweg behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen, indien zij zulks noodzakelijk acht. De wijzigingen c.q. aanvullingen worden geacht stilzwijgend op deze overeenkomst van toepassing te zijn vanaf het tijdstip dat deze in gewijzigde vorm schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Gebruiker wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd indien hij/zij niet binnen 30 dagen schriftelijk van het tegendeel blijk geeft.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Wijzigingen in of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen als er na onderlinge communicatie geen oplossing gevonden is worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.